Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ Cát

 • Quận/huyện: Yên Khánh
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Phiên
 • Diện tích: 3169 m2

Ngọc Hà

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Buổi
 • Diện tích: 1100 m2

Chợ Quang Trung

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Buổi
 • Diện tích: 2100 m2

Chợ Nam Thành

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Đêm
 • Diện tích: 2300 m2

Chợ Viện tỉnh

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Chợ Kim Đồng

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Chợ 5 tầng

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 4870 m2

Chợ Ninh Nhất

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1680 m2

Chợ Bợi

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Phiên
 • Diện tích: 6060 m2

Chợ Ninh Tiến

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Buổi
 • Diện tích: 3200 m2

Chợ Mía

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 2099 m2

Chợ Thanh Bình

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1150 m2

Chợ Đông Hồ

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Buổi
 • Diện tích: 600 m2

Chợ Tân Văn

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Buổi
 • Diện tích: 0 m2

Chợ Trung Nhì

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Buổi
 • Diện tích: 360 m2

Chợ Đông Thành

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 5200 m2

Chợ Rồng

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 12000 m2

Đinh Trung

 • Quận/huyện: Gia Viễn
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 2158 m2

Hàng

 • Quận/huyện: Gia Viễn
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 5000 m2

Gia Minh

 • Quận/huyện: Gia Viễn
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 2039 m2