Tích cực triển khai các chương trình Khuyến công địa phương năm 2016

Tích cực triển khai các chương trình Khuyến công địa phương năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 15 về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2016; Dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương Ninh Bình; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tích cực triển khai hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công năm 2016 lập đề án.

Xem thêm