Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Mẫu Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Mẫu số 01

 

TÊN ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:    /

Ninh Bình, ngày          tháng          năm

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại địa phương

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình

          Căn cứ Văn bản số …/201../ĐH-KCXTTM ngày …/…/201… của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc định hướng xây dựng chương trình xúc tiến thương mại năm 201….;

          Đơn vị…………………… đã xây dựng đề án xúc tiến thương mại:

Tên đề án:……………..

Nội dung hoạt động:…………………

Tổng kinh phí: ……………………………………………..

Trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ nguồn xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Bình là:

          Kinh phí từ nguồn doanh nghiệp và nguồn khác là:

          Kính đề nghị Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho đơn vị./.

 

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 02

 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:    /

Ninh Bình, ngày          tháng          năm

 

 

ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TỈNH NINH BÌNH NĂM …………

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình

 

 

          PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

-    Tên đầy đủ:

-    Địa chỉ:

-    Điện thoại : 030 3881954               Fax: 030

-    Email: 

-    Số tài khoản:  ……………………  Tại:………………………………………

-    Số ĐKKD:………………………… Ngày cấp:…………..Nơi cấp:…………..

-    Mã số thuế:……………………………………………………………………..

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Tên đề án:

2. Sự cần thiết

3. Mục đích, yêu cầu

4. Nội dung thực hiện

- Thời gian:

- Địa điểm:

- Đối tượng mục tiêu: (nêu rõ thành phần doanh nghiệp dự kiến tham gia, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp).

- Mặt hàng mục tiêu:

- Quy mô: (số lượng doanh nghiệp dự kiến tham gia)

- Nội dung hoạt động chính:

- Phương thức triển khai:

- Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện:

- Dự toán kinh phí kèm theo:

5. Dự kiến hiệu quả của việc thực hiện đề án:

 

 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 

   

 

  

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:

Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình XTTM Ninh Bình

 
               

DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XTTM NINH BÌNH NĂM ……..

 

Tên đề án:......................................

 
               
         

Đơn vị tính: 1000 VNĐ

 

Stt

Nội dung hạng mục công việc

Diễn giải nội dung

Tổng kinh phí đề án

Kinh phí đề nghị

Ghi chú

 
 

Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ NSNN

Nguồn khác

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

.....

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

......

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 
               
               
   

.........., ngày      tháng      năm 20.....

 
   

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 
   

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
               
               
               
               
                       

 

 

 

 

Mẫu số 03

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NINH BÌNH NĂM ……..

(Kèm theo công văn số        /SCT-KHTH ngày        tháng  01  năm 2016 của Sở Công Thương)

 

 

 

 

STT

Tên hoạt động

Đơn vị chủ trì

 Thời gian thực hiện

 Địa điểm thực hiện

 Số đề nghị
(Triệu đồng)

Ghi chú

 Tổng kinh phí thực hiện

 Trong đó kinh phí đề nghị hỗ trợ  từ NNNS

 Nguồn khác

I

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 Người lập biểu

   

 Thủ trường đơn vị

 
                 
                 
                 
                 
                 
                     

                                                       Mẫu số 04

SỞ CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & XTTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-KCXTTM

        V/v thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm ……..

 Ninh Bình, ngày        tháng       năm  

 

Kính gửi:………………………………………..

          Căn cứ Nghị Quyết số…/NQ-HĐND ngày …/…/201…của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm….

          Căn cứ quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Bình;

          Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình thông báo tới đơn vị được thụ hưởng chương trình xúc tiến thương mại năm 201…như sau:

- Tên đề án, thời gian, địa điểm thực hiện đề án

          - Kinh phí thực hiện

          - Kinh phí ngân sách hỗ trợ

          Đề nghị đơn vị chuẩn bị hồ sơ gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày …./…./201… để Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Bình năm…

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

 

          Liên hệ:

          Phòng Thông tin XTTM – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

          Số 3 - Phố 10 – Đường Đinh Tất Miễn - P.Đông Thành – TP. Ninh Bình.

          ĐT/Fax: 0303.883370

 

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KCXTTM.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

                                                      Mẫu số 05

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


HỢP ĐỒNG

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM .....

Số:     /HĐ – XTTM

 

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ  Nghị Quyết định số          /NQ-HĐND ngày    tháng     năm …của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm….

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng     năm …của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  và dự toán ngân sách nhà nước năm ….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm  …..., tại Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình, hai bên gồm có:      

BÊN A: Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình

Địa chỉ: Phố 10, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0303 887 504,                Fax: 0303 887 504

Người đại diện: …………….,  Chức vụ: …………………………………

Tài khoản số: 9527.2.1042974, Tại: kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình

Mã số sử dụng ngân sách: 1042974, Mã số thuế: 2700283477

BÊN B: ( Đơn vị chủ trì thực hiện đề án )

Địa chỉ: ..............................................................................................

Điện thoại:....................................., Fax: ...........................................

Người đại diện:……………………, Chức vụ:………………………..

Tài khoản số: ................................., Tại: ..........................................

Mã số sử dụng ngân sách:………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………….

 

Hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng thực hiện đề án xúc tiến thương mại địa phương (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Các nội dung chính của đề án

Điều 2: Các quyền và nghĩa vụ của bên B

Điều 3 : Các quyền và nghĩa vụ của bên A

Điều 4: Kinh phí hỗ trợ

Điều 5: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày ……. tháng ……….. năm ……..

Điều 6: Tạm ứng và thanh quyết toán

1. Tạm ứng kinh phí thực hiện:

a. Tạm ứng kinh phí lần một:

b. Tạm ứng kinh phí còn lại:

2. Thanh quyết toán kinh phí:

3. Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

Điều 7: Điều chỉnh và đình chỉ hợp đồng

1. Trong trường hợp có sự thay đổi nội dung hợp đồng thì bên B phải báo cáo kịp thời bằng văn bản để hai bên cùng nhau xem xét, giải quyết đảm bảo phù hợp với các quy định về xúc tiến thương mại hiện hành và các quy định có liên quan khác.

2. Trong trường hợp bên A đơn phương đình chỉ hợp đồng theo Khoản 3 Mục A Điều 3 của hợp đồng này, bên B có nghĩa vụ hoàn lại cho bên A toàn bộ hoặc một số kinh phí đã tạm ứng của hợp đồng mà bên B đã thực hiện cho tới thời điểm đình chỉ hợp đồng theo yêu cầu của bên A.

Điều 8: Bất khả kháng

Trong qua trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như thiên tại, dịch họa, chiến tranh, sự thay đổi pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp bị phá sản hay các sự kiện khác nằm ngoài khả năng phán đoán và khắc phục của các bên làm cho một hoặc hai bên không thể thực hiện được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng này, thì bên bị ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên kia bằng văn bản, đồng thời tổ chức lập Biên bản đánh giá thiệt hại do sự kiện bất khả kháng gây ra để làm cơ sở xem xét giải quyết và hành vi vi phạm hợp đồng của Bên đó không bị coi lá có lỗi và không phải chịu trách nhiệm trước Bên kia.

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Hai bên thực hiện xong các nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng,

2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng,

3. Hợp đồng bị đơn phương đình chỉ theo quy định tại Điều 7 của hợp đồng này,

4. Một bên hoặc hai bên lâm vào tình trạng bất khả kháng theo quy định tại Điều 8 của hợp đồng này.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp giữa hai bên phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, các tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án cấp có thẩm quyền.

Điều 11 : Điều khoản chung

Hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản quy định tại hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh gì phải kịp thời thông báo bằng văn bản để cùng nhau giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản, bên A giữ 03 bản ; bên B giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                      

 

 

 

 

 

 Mẫu số 06

 

TÊN ĐƠN VỊ: 

 
   

 


Số:     /………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

……………, ngày     tháng      năm    

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM……

      Kính gửi : Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình

Căn cứ Hợp đồng “Triển khai Chương trình phát triển xúc tiến thương mại địa phương năm …” số      /HĐ-XTTM  ký ngày   tháng    năm    giữa Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình và …( tên đơn vị chủ trì )………………….về việc thực hiện đề án: “ …………………………..” thuộc chương trình xúc tiến thương mại địa phương năm ……...

……….( Đơn vị chủ trì )………….kính đề nghị Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình tạm ứng kinh phí  giá trị hợp đồng đã ký, tương ứng ………………..đồng ( Bằng chữ:………. ) cho đơn vị như sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng:…………………………………………………

- Số tài khoản:……………………………………………………………..

- Tại:………………………………………………………………………..

 

Hồ sơ chứng từ kèm theo: ( Nếu có )

 

 

Trân trọng ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; KT.

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

  

 

 

 Mẫu số 07

 

TÊN ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện đề án Xúc tiến thương mại năm ...


Đề án: ....
..........................................

 

          Kính gửi: Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình

 

          Thực hiện Nghị Quyết………………………………………………………

          Đơn vị xin báo cáo kết quả thực hiện đề án xúc tiến thương mại năm ….tỉnh Ninh Bình  như sau:

I.Đơn vị thựchiện đề án

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

Địa điểm thực hiện đề án:…………………………………………………….

Điện thoại…………..

Đại diện:………………………… Chứcvụ………………………………….

Số tài khoản: ……………………; tại……………………………………….

 

II. Kết quả thực hiện đề án

1. Báo cáo kết quả đạt được

+ Địa điểm, thời gian thực hiện

+ Kinh phí thực hiện

+ Tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện đề án

2. Thuận lợi và khó khăn

3. Phương án, đề xuất, kiến nghị

 

                                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                          

 Mẫu số 08

 

TÊN ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:    /

Ninh Bình, ngày          tháng          năm

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị quyết toán kinh phí ngân sách cấp hỗ trợ

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình

            Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Ninh Bình;

            Căn cứ hợp đồng số …../TTKCXTTM giữa Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình và đơn vị……………..

            Đơn vị…………………… đã triển khai thực hiện đề án như sau:

TT

 

Nội dung chi

Tổng kinh phí

Trong đó

Ngân sách hỗ trợ

Nguồn DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

            Kinh phí được hỗ trợ từ nguồn xúc tiến thương mại địa phương của tỉnh Ninh Bình với số tiền: …………………………………..VNĐ.

(Số tiền bằng chữ:…....................................................)

            Số tiền đơn vị đã tạm ứng:………………………VNĐ.

            Số tiền còn lại: :………………………VNĐ.

            Số tiền trên đề nghị Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Bình chuyển về tài khoản số:......………….tại..............................của:…………………

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 09

 

                                                         

TÊN ĐƠN VỊ:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

 


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM ….

Đề án:…………………………………………

 

 

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Nguồn kinh phí

Đề nghị thanh toán

XTTM địa phương

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:……………………………………………………………………

 

………., ngày…..tháng……năm …..

Kế toán

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 10

 

BIỂU CHI TIẾT QUYẾT TOÁN

KINH PHÍ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM…..

(Kèm theo thanh lý của hợp đồng số……./HĐ-TTKC ngày….tháng…..năm ….)

 

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên đề án

Giá trị

hợp đồng

Số chi đề nghị quyết toán

Số chấp nhận quyết toán

 

( Đơn vị ghi chi tiết nội dung theo dự toán được duyệt )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Chi tiết quyết toán được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 


Tin khác

Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016

Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016 11-04-2016 / Xúc tiến thương mại

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016 thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia với mục tiêu tạo cơ hội cho doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.