Tích cực triển khai các chương trình Khuyến công địa phương năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 15 về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2016; Dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương Ninh Bình; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tích cực triển khai hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công năm 2016 lập đề án.

Sản phẩm gốm sứ Bồ Bát

Trong những năm qua nền kinh tế có những biến động bất lợi và những khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp: Chi phí đầu vào cao, lao động thiếu ổn định, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm và có giá bán thấp, lãi xuất vay còn cao so với hiệu quả hoạt động của sản xuất kinh doanh. Nhằm động viên, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công và công nghiệp nông thôn (CNNT) bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương; Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại (TTKC&XTTM) đã phối hợp với phòng Công thương, Kinh tế các huyện, thành phố lập danh sách các đơn vị đăng ký hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công, đồng thời nắm bắt tình hình đầu tư, sản xuất của các cơ sở CNNT. Từ đó xây dựng kế hoạch, trực tiếp xuống các cơ sở sản xuất để kiểm tra thực tế, phổ biến , hướng dẫn các cơ sở đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất phát triển theo chiều sâu, đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến.

Được sự quan tâm của Bộ Công thương, UBND tỉnh Ninh Bình; cùng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Sở Công thương Ninh Bình; sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành và các đơn vị có liên quan. Cuối năm 2015 đầu năm 2016 Trung tâm KC & XTTM Ninh Bình đã tích cực triển khai hướng dẫn các đơn vị đủ điều kiện thụ hưởng kinh phí khuyến công lập đề án Khuyến công địa phương năm 2016 sau khi đã được Hội Đồng nhân dân tỉnh phê duyệt cho 31 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.260 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2016.

                                                                                                                 Phòng Khuyến công